תת קטגוריה

משפט אזרחי מסחרי

x

טקסט קצר על הנושא

תביעה אזרחית נגד המשטרה

לעיתים המשטרה מתרשלת במילוי תפקידה ו/או מבצעת פעולות שיש בהם כדי להזיק לאחר שלא כדין ואף לעיתים נוהגת המשטרה כלפי אזרחים באלימות שלא לצורך - במקרים אלה ניתן להגיש כנגד המשטרה תביעה למיצוי הזכויות ותשלום הפיצויים.

תביעה שטרית

עורך דין בעל ניסיון יוכל לנצל הזדמנויות להיטיב מצבו של מי שנתבע על רקע ביטול צ'ק. כך למשל כאשר הצ'ק ניתן כצ'ק ביטחון להלוואה ולכן חלות עליו הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות. במקרה כזה אוחז השטר צריך לצרף לתביעתו את חוזה ההלוואה, אם לא עשה זאת דין התביעה להידחות.

תביעות והגנות על רקע הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

לווים נאלצים להתמודד עם הליכי גבייה. חשוב לדעת שניתן לעשות הרבה כדי למנוע צעדים דורסניים ולצמצם את סכום החוב. עורך דין המכיר את הוראות החוק והפסיקה הנוגעים להלוואות חוץ בנקאיות ידע לנצל כל אפשרות להקל על לווה המתמודד עם תביעה משפטית או הליכי הוצאה לפועל.

סירוב בלתי סביר לפתוח חשבון בנק

חובתם של בנקים לספק שירותיהם ללא הפליה לרעה עוגנה בחקיקה כבר בשנת 1983 עת נכנס לתוקפו חוק הבנקאות (שירות ללקוח). חוק נוסף המעניק משנה תוקף לאיסור לסרב לפתוח חשבון בנק הוא חוק איסור הפליה בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (נכנס לתוקפו בשנת 2000).

תביעת דיבה

אדם אשר שמו הטוב נפגע כתוצאה ממעשה, אמירה או פרסום שבוצע בניגוד לחוק זכאי להגיש תביעה כנגד הפוגע ועליו לבחור בין מסלול של תביעה לפיצוי ע"פ סכום הפיצוי הקבוע בחוק וזאת ללא הוכחת כל נזק או פיצוי בהתאם לנזקיו - כי אז יהיה עליו להוכיח בבית המשפט את נזקיו האמיתיים.

תביעה כספית נגד המדינה

המדינה מחשבת לבעל דין עפ"י החוק ועל כן ניתן להגיש כנגד המדינה תביעה בגין כל נזק שנגרם ע"י מי מגופי המדינה לבית המשפט המוסמך בהתאם לכללים.

תביעה כספית נגד חברה

חברה היא גוף משפטי לכל דבר ועניין על כן ניתן להגיש כנגד חברה כל תביעה בגין כל עניין לגביו מתקיימת עילת תביעה - התביעה תוגש לבית המשפט המוסמך בהתאם לכללים המשפטיים.

כתב הגנה בסדר דין מהיר

הגשת כתב הגנה לתביעה סדר דין מהיר יוגש בתוך 45 ימים מיום ביצוע המסירה ועל הנתבע לציין בכתב ההגנה את עילת ההגנה וכן עליו לצרף את רשימת המסמכים עליהם הוא יסתמך בהגנתו וכן תצהיר לאימות העובדות המצוינות בכתב ההגנה.

תביעה בסדר דין מהיר

תביעה בסדר דין מהיר תוגש לבית המשפט המוסמך והינה תביעה המוגבלת לסכום בסך של 75,000 ש"ח - על התובע לצרף לכתב התביעה את המסמכים עליהם הוא עתיד להסתמך בתביעה וכן תצהיר לאימות העובדות.

המרצת פתיחה

המרצת פתיחה הינה סוג של תובענה אשר מטרתה לברר עניינים משפטיים פשוטים, הבירור של הליך זה מהיר וממוקד אך לא ניתן להגיש תביעה כספית במסגרת הליך זה.

תביעות בסכום קצוב

תביעה לסכום קצוב הינה תביעה אשר מתחילה בהתראה כדין, ולאחר מכן יש להגיש תביעה ישירות ללשכת ההוצאה לפועל ורק מקרה של התנגדות יועבר התיק לבית המשפט - ובאין התנגדות יהפוך התיק לתיק הוצאה לפועל.

חקירות עדים ועדים מומחים

חקירות עדים ועדים מומחים דורשת מיומנות ומומחיות יוצאת דופן שכן לעיתים הצלחה במשפט נעוצה בחקירת העדים.

תביעה בסדר דין מקוצר

תביעה בסדר דין מקוצר הינה תביעה המבוססת על מסמך בכתב וסכום קצוב, סכום קצוב הינו סכום שניתן לחשב אותו באמצעות פעולות חשובניות פשוטות ללא הערכות או שומות. בתובענה זו על הנתבע להגיש בקשת רשות להגן ואין לו זכות מוקנית להגנה.

צווי מניעה

צו מניעה הינו צו מדיני היושר אשר קיבל תוקף בתקנות סדרה דין האזרחי ומטרתו למנוע שינוי מצב - הגשת בקשה למתן צו מניעה כרוכה בהפרדת ערובה לפיצוי נזקי המשיב באופן שבו יקבע בית המשפט - בקשה לצו מניעה אמורה להיות צמודה להגשת כתב תביעה ואולם במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה למתן צו מניעה עוד טרם הגשת כתב תביעה אך מהלך משפטי זה אינו מומלץ ונתון רק למקרים בהולים ביותר ונדירים.

החשיבות שבפנייה לעו"ד מנוסה בליטיגציה בתחום האזרחי

החשיבות שבפנייה לעו"ד מנוסה בליטיגציה בתחום האזרחי הינה קריטית בניהול משפט ועל כן בין השיקולים לבחירת עורך הדין המייצג מומלץ לבדוק את ניסיונו בייצוג בבית המשפט - שכן יהיה מדובר ביכולות אישיות כגון יכולת התבטאות וניסוח, יכולת חקירה ותקשורת בין אישית , יכולת שכנוע ויכולת אלתור שלעיתים נדרשת בבית המשפט.

תביעות הצהרתיות

תביעה הצהרתית הינה תביעה אשר אין מאחורי סעדים כספיים וכל מטרת ההליך המשפטי הינו קבלת סעד הצהרתי מבית המשפט בנוגע לעניין הנדון - יש כמה דרכים להגיש תביעה הצהרתית ועל עורך הדין המייצג לבחון את ההשלכות של כל סוג הליך ולבחור עבור הלקוח את ההליך הנכון לצורך השגת המטרות של הלקוח.

תביעות קטנות

תביעות קטנות הינן תביעות המוגשות לבית המשפט לתביעות קטנות ומטרתן לברר סכסכים מצומצי היקף אשר, לעיתים קרובות, עלות הייצוג המשפטי תעלה על הסכום הנתבע. אדם פרטי יכול להגיש תביעה קטנה לבית המשפט לתביעות קטנות עד לגובה המקסימאלי של תביעות אלה.

תביעה לאכיפת הסכם

תביעה לאכיפת הסכם - הינה תביעה שניתן להגיש כנגד מי שמפר את ההסכם ולא עומד בתנאיו - תביעה כזו מוגשת לבית המשפט המוסמך באותו המקרה וככל שאין סעד כספי בצידה של תובענה זו - הסעד הוא סעד של אכיפת הסכם.

תביעת דיבה / לשון הרע

תביעת דיבה / לשון הרע הינה תביעה המוגשת ע"י מי שנפגע מאחר בגין אמירה או פרסום פוגע - ואשר מוגשת לבית המשפט המוסמך בהתאם לכללים המשפטיים , לרוב מדיניות הפיצוי של בתי המשפט נמוכה מן המצופה ואולם לעיתים אין מנוס מהגשת התביעה.

חוק הגנת הפרטיות

תביעות בכין פגיעה ע"פ חוק הגנת הפרטיות הינ תביעות אשר נשענות על מעשים או מחדלים שנעשו בהתאם או בניגוד לחוק - התביעות יכולות להיות בגין נזקים ממוניים או בגין פיצוי הסכום הקבוע בחוק (הפיצוי הסטטוטורי).

תביעה לפיצויים בגין פגיעה בפרטיות

תביעה לפיצויים בגין פגיעה בפרטיות הינה תביעה אשר מטרתה לפצות את הנפגע באמצעות תשלום כספים בגין פגיעה בפרטיותו שנעשתה בניגוד לחוק. את התביעה ניתן להגיש בגין נזק ממוני או בגין סכום הפיצוי הקובע בחוק (הפיצוי הסטטוטורי).

תביעה אזרחית

תביעה אזרחית הינה תובענה המוגשת ע"י אדם, חבר בני אדם או חברות ואירגונים שונים כנגד צדדים שונים בגין כל עניין שאינו פלילי לצורך מיצוי זכויות , פיצויים , כספים או כל סעד מותר אחר - יש צורך חשוב לנתח את המקרה ולדעת אילו סעדים עומדים לרשותו של התובע וכיצד כדאי להגיש את התביעה.

תביעות אזרחיות

תביעות אזרחיות הינן תביעות אשר מטרתן להשיג את הסעדים המגיעים לתובע אגב הגשת התביעה - תיביעות אזרחיות חולשות על רוב הנושאים שאינם פליליים ויש לשכור שירותיו של עו"ד מנוסה בכדי להשיג מטרות וסעדים בבית המשפט.

תביעות בגין הפרת הסכם

תביעות בגין הפרת הסכם הינן תביעות המוגשת לאחר הפרת ההסכם ע"י צד להסכם - תביעה שזו יכולה להיות תביעה לאכיפתו של ההסכם או לביטולו ובנוסף ניתן לתבוע את הפיצויים והנזקים שנגרמו בגין הפרת ההסכם או את הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם וזאת ללא הוכחת הנזק - במקרה זה יש לבית המשפט הסמכות להפחית את סכום הפיצוי המוסכם ככל שאינו סביר.

תביעה לשון הרע

תביעה לשון הרע- הינה תביעה להגשת פיצוי בגין הוצאת לשון הרע - התביעה יכולה להיות בגין נזקים ישירים או עקיפים וכן בגין הפיצוי הקבוע בחוק (הפיצוי הסטטוטורי) .

תביעות כספיות

תביעה כספית הינה תביעה אשר הסעד העיקרי בה הינו תשלום כסף - תביעה זו יכולה להווצר כתוצאה משלל טענות החלל מפיצויים, דרך חוב, תשלום החזר הלוואה , תשלום לפיצוי מוסכם או לכל עילה המקפלת בחובה סכום של כסף אותו חייב הנתבע לתובע.

תביעה לפיצוי מוסכם

תביעה לפיצוי מוסכם הינה תביעה אותה מגיש הנפגע לאחר שבעל דינו (הצד השני) הפר את ההסכם וההסכם קובע על תשלום פיצוי מוסכם - תביעה זו אינה דורשת הוכחת הנזק ואולם בית המשפט מוסמך עפ"י החוק להפחית את הפיצוי המוסכם במקרים מסויימים.

ייצוג תובעים ונתבעים

עורך דין מנוסה מסוגל לייצג גם תובעים וגם נתבעים לעליו לעשות שימוש ביכולות האישיות ובידע המשפטי והאישי שלו בכדי להשיג את המטרות של הלקוח שלוף בין אם מדובר בתובע ובין אם מדובר בנתבע - על עוה"ד לדעת מה היה טוען אילו היה מייצג את הצד שכנגד ומכאן למצא את האסטרטגיה המתאימה לניהול התיק באופן מייטבי.

בתי משפט וליטיגציה

ייצוג בבתי המשפט (ליטיגציה) הינה אומנות הפרקליטות במיטבה ועל עוה"ד להיות מנוסה ומשופשף בכדי לדעת לעיתים מה לומר ואולי יותר חשוב לדעת מה לא לומר - היכולת של עורך הדין להכין את הלקוח שלו לדיון.

עיכוב יציאה מן הארץ

הגשת בקשה לעיכוב יציאתו של אדם מהארץ - הכיצד ? ומהם הכללים הבסיסיים למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ ?

עוולות מסחריות

עוולה מסחרית הינה "עבירה אזרחית" בגינה ניתן לתבוע פיצויים - הכיצד?

אפליה במועדונים לרבות על בסיס גיל

מועדונים אינם רשאיים להפלות כניסה לרבות על בסיס גיל, וניתן להגיש כנגדם תביעה ברב המקרים.

הסכמים מסחריים

בטרם תפנה לעריכה וחתימה על הסכם מסחרי כל שהוא לדוגמא הסכם ספק-לקוח, הסכם זכיינות, הסכם אספקת מוצר, הסכם מכירת עסק וכיוצ"ב מומלץ להתייעץ עם עו"ד מנוסה אשר ניהל במהלך הקריירה שלו עסקאות ודומות ואף ניהל משפטים שונים ומגוונים בקשר עם הסכמים אלו- כך שיהיה לו את הידע והניסיון הדרוש לייצג אותך כראוי.

משפט מסחרי – מהו?

משפט מסחרי- מהו? זהו תחום משפט רחב ועמוק המצריך ידע רחב היקף במיוחד בתחום החוזים, החברות, השותפויות והדין האזרחי הכללי, רק עו"ד הבקיא בכל ענפי המשפט הנ"ל יהיה מסוגל ליתן מענה מושלם ונכון לבעיות המשפטיות הצצות לעסק מיום הקמתו ובמלך חייו של העסק.

כינוס נכסים

כינוס נכסים הינו אחד הכלים המשפטיים הנפוצים לצורך תפיסה, מכירה ומימוש של נכס מסויים. מטרתו של כינוס הנכסים הינו לאפשר לבעל הדין לממש את הנכס באופן המיטבי ביותר תוך פיקוח של בית המשפט או ההוצאה לפועל.

עיכוב יציאה מן הארץ

ישנם מקרים בהם יציאתו של אדם את הארץ עלולה לסכל הליך משפטי המתנהל כנגדו. במקרים אלה ניתן לפנות לבית המשפט או לראש ההוצאה לפועל (בהתאם לנסיבות המקרה) ולבקש להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ במעמד צד אחד בלבד.

חברות ושותפיות

x

טקסט קצר על הנושא

פירוק שיתוף בחברה

באופן טבעי, אנשים רבים מבקשים לפתוח עסק בצוותים ויוצרים שותפויות עסקיות המסייעות לתהליך ההקמה והבנייה של החברה. אבל כמו בכל מערכת יחסים בין-אישית, גם שותפויות עסקיות יכולות להגיע למבוי סתום, לעלות על שרטון ובסופו של דבר להביא לכדי פירוק החברה. במקרה ואתם רוצים להתחיל את הליך פירוק שיתוף בחברה, עליכם להבין קודם כל מהי המשמעות […]

מאבקי שליטה בחברות

מומלץ מאוד לכל מי שמעורב במאבק שליטה בחברה לפנות ללא דיחוי אל עורך דין המתמחה גם בתחום זה. ליווי משפטי מקצועי ומסור יאפשר ניהול הסכסוך באופן ענייני ותוך צמצום הפגיעה בחברה, פגיעה בה בדרך כלל אין איש מן המעורבים המעוניין בה.

תביעה לסכסוך בין שותפים

תביעה לסכסוך בין שותפים הינה מהלך משפטי מורכב וסבוך אשר טרם יציאה ל"קרב" שכזה יש לתכנן היטב את הצעדים והאסטרטגיה - שכן הליך שכזה עלול להתפתח להליכים משפטיים שונים ומגוונים ויש לדעת את סוגי ההתפתחויות מראש ולבחון את הדרך הנכונה לניהול מהלך זה.

סכסוכים וקונפליקטים בחברה או בית עסק משפחתי

תביעה לסכסוכים בתוך עסק משפחתי הינה תביעה ממורכבת בה יש לתת דגש לטיב היחסים ולגלות רגישות לנושא. וזאת מעבר לניהול הפן המסחרי- משפטי בתיק

הרמת מסך לחברה בע"מ

לעיתים ניתן להגיע לכיסם של בעלי המניות ותביעה להרמת מסך היא הכלי המשפטי הנכון לכך.

מיזוג חברות

יעלה בקרוב!!

רכישת חברות

יעלה בקרוב !!

העברת מניות חברה

יעלה בקרוב !!

הקפאת הליכים של חברה

יעלה בקרוב!!

הרמת מסך

הרמת מסך עניינה הטלת האחריות להחזר כספים שחייבת חברה בע"מ לנושיה על כתפי בעלי החברה.

פירוק חברה בפיקוח בית משפט

יעלה בקרוב!!

פירוק חברה מרצון

יעלה בקרוב!!

הסכם מייסדים / הסכם שותפים

הסכם מייסדים או הסכם שותפים הינו הסכם בסיסי אשר מומלץ להכינו בטרם הקמת החברה או השותפות כאשר הסכם זה - מטרתו העיקרית הינה להגדיר את גדרי התפקידים של כל הנוגעים בדבר, אופן הפעלת העסק ואף את דרך ההפרדות במקרה של סכסוך או חילוקי דיעות בין השותפים, חשוב מאד להיעזר בשירותיו של עו"ד בעל ניסיון מוכח ואשר ניהול הליכים בענין זה בבית המשפט- ומכאן ניסינו בניסוח ההסכם.

עורך דין פירוק חברות

כחלק  מחזור החיים של כל חברה שמתקיימת כיום, אין מנוס מלהגיע לקשיים אשר עשויים לאיים על המשך פעילות החברה. כתוצאה ישירה מכך, אחד התהליכים המאתגרים ביותר אשר עוברים על כל חברה באשר היא, הוא תהליך הפירוק. במידה ואין לכם איך לנהל יותר את העסק שלכם ואתם נאלצים להודות בכישלון הכלכלי, אתם חייבים לפנות לעזרתו של […]

הקמת חברה

הקמת חברה הינה עניין חשוב ורציני אשר יש להשקיע בו זמן ומחשבה ולהקים את החברה בדרך הנכונה לסוג העסק אותו היא עתידה להפעיל - ולהכין עבור החברה תקנון ו/או הסכם מייסדים אשר יסדיר את טיב היחסים בין בעלי המניות לחברה ובין בעלי המניות לבין עצמם.

הקמת חברה

ניתן להקים חברת יחיד באמצעות האינטרנט אך הדבר דורש מומחיות ומומלץ לעשות זאת באמצעות עו"ד.

פשיטת רגל

x

טקסט קצר על הנושא

הסדר לפי סעיף 19 א'

הסדר לפי סעיף 19 א' לפקודת פשיטת הרגל הינו הסדר נושים שננקט ע"י החייב עצמו והחייב שולט בחלק ניכר מניהול ההליך והליך זה הינו בפיקוח בית המשפט ובו החייב מציע סכום שאינו פחות מ- 30% מסך החובות שלו ובכפוף להסכמת הנושים - החייב מוחק את חובותיו לייצוג בהליך זה מומלץ לפנות לעו"דמנוסה אשר ניהל הליכים מסוג זה וקצר הצלחות. מדובר בהליך סבוך וקשה אשר לעיתים יש צורך להתמודד עם נושה סרבן אשר מסרב להצעת ההסדר - ואולם להליך זה יתרונות רבים כשהראשון שבהם שלא ניתן כנגד החייב צו כינוס

פתיחת חשבון בנק לפושט רגל

פתיחת חשבון בנק לפושט רגל הינה משימה המוטלת על עוה"ד המייצג את החייב, לעיתים קיימת הוראה שכזו כבר בצו הכינוס ולעיתים יש צורך בהגשת בקשה מיוחדת לבית המשפט. על החשבון להיות בזכות בלבד ואינו יכול להחיל צ'קים או כרטיסי אשראי למעט כרטיסי אשראי דוגמת דיירקט.

דגשים להליך פשיטת רגל

דגשים להליך פשיטת רגל - על החייב אשר יוזם הליך פש"ר במטרה לסיים את חובותיו לפעול בתום לב ולדווח למנהל המיוחד / הנאמן שלו על כל פעולה שהוא עושה ובעלת משמעות . יש חשיבות מעלה להתנהלותו במסגרת ההליך ובכלל זה הגשת הדו"חות הדו חודשיים ותשלום צו חיוב התשלום המוטל עליו.

הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הינו הליך אשר מטרתו ההומנית הינה לפתור את החייב מחובותיו ולהשיבו למהלך חיים תקין - על חייב הנוקט בהליך זה להתנהג בתום לב ולבצע את כל הפעולות נדרשות ממנו במהלך ניהול ההליך ואשר בסופו ינתן לו "צו הפטר" הפוטר אותו מכל חובות העבר שלו- יצויין כי הפטור חל על על חובות בר תביעה ולא על חובות אחרים או חובות אותם צבר החייב במהלך ההליך.

ייצוג בפשיטת רגל

ייצוג בפשיטת רגל - עוה"ד המייצג את חייב בהליך פש"ר חייב להיות בעל ניסיון ומתאים לביצוע פעולה זו שכן מדובר בהתקשרות ארוכת טווח עם עוה"ד המייצג כאשר הרפורמה של הליכי הפש"ר קובעת כי ניהול ההליך הינו לפחות לתקופה בת 18 חודשים ולעיתים אף מעבר לכך.

ליווי וייצוג בהליך פשיטת רגל

עורך הדין ממלווה את החייב בהליך הפש"ר חייב להיות זמין לחייב ולצרכיו שכן לעיתים קיימים שינויים בחייו של החייב ועל עוה"ד לסייע לחייב לצלוח את ההליך ולהגיע אל עבר צו ההפטר באופן שבו ההליך יצליח וינתן צו הפטר - ובעניין זה אחריותו של החייב אינה פחותה ועליו לבצע את כל הפעולות והמעשים החלים עליו.

פתיחת חשבון בנק לפושט רגל

קשה מאוד להתנהל ללא חשבון בנק. לעיתים קרובות מסרבים בנקים לפתוח חשבונות בנק למי שמצויים בהליכי הוצאה (כחייבים כמובן) מי שהם בעיצומו של הליך פשיטת רגל.

ליווי וייצוג בהליך פשיטת רגל

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של עליה במספר האנשים הפרטיים והחברות המגיעות למצב של חדלות פירעון, בו הם אינם מסוגלים עוד לעמוד בהתחייבויות כלכליות שנטלו על עצמם.

בקשות להפטר

בקשה לקבלת צו הפטר הינה בקשה אשר מתבקשת מבית המשפט לקראת סיומו של הליך פש"ר כאשר החייב ביצע את כל החובות המוטלות עליו ובעצם מתן צו ההפטר הינו צו אשר פוטר את החייב מחובותיו והינו משאת נשפו של כל חייב בהליך פש"ר. על עוה"ד המקבל על עצמו את הייצוג בבקשה להפטר להיות עו"ד מיומן, מקצועי ומנוסה ולבחון את בשלות התיק למהלך זה .

בוררות

x

טקסט קצר על הנושא

בוררות וגישור עסקי

בוררות וגישור עסקי הינם הליכים אשר בהם עושים שימוש גופים מסחריים בעיקר משתי סיבות עיקריות - הראשונה - חסכון בזמן- בעוד שהליך משפטי לוקח לעיתים שנים רבות הליך בוררות וגישור הינם הליכים קצרים אשר ניתן לסיימם בצורה מהירה וממצה והשניה - העדר פומביות ההליך - בעוד הליכים משפטיים הינם הליכים פומביים הזוכים, לעיתים, לפרסום נרחב ברשת האינטרנט - הליכי הגישור ובוררות הינם הליכים אשר בד"כ חסויים וחשופים רק לצדדים וב"כ.

תביעות והגנות בעניין חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

תביעות והגנות על רקע הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות רוב ההלוואות ניטלות מן הבנקים אבל מאז ומתמיד היה ביקוש גם למקורות מימון חוץ בנקאיים. מספר הפונים לקבלת הלוואה חוץ בנקאית גדל ככל שאחוז גדול יותר מאיתנו מגיעים למצב בו הבנקים מסרבים להעניק לנו מימון נוסף. נכון לסוף שנת 2014, היקף החובות של משקי הבית בישראל עמד […]

דרכים לקביעת זהות הבורר

קיימות דרכים שונות לקביעת זהות הבורר ומומלץ להכיר את כל הדרכים לצורך בחירת המנגנון המתאים.

הסכם בוררות- איך להבטיח שישרת אותנו היטב אם נזדקק לו

הסכם בוררות הוא התשתית לכל ניהול הבוררות לרבות הערעור ועל כן מומלץ להיוועץ בעו"ד מומחה בתחום

הגשת ערעור

x

טקסט קצר על הנושא

הארכת מועד להגשת ערעור

לרב מומלץ לעמוד במועדי הגשת הערעור ולא להזקק כלל להארכות מועד כיוון שלעיתים אלה מתקבלות באיחור.

הבדל בין פסק דין להחלטה אחרת

הבדל זה חשוב לצורך קביעת המועד להגשת הליך ערעורי וקביעת סוג ההליך (ערעור או בר"ע)

מכרזים

x

טקסט קצר על הנושא

מכרזים ותקיפת מכרזים

מכרזים מפוסמים ע"י גופים שונים - ממשלתיים, מוסדיים , פרטיים וגופים ואחרים - על המציע לעמוד בכל תנאי הסף של חוברת המכרז ולהגיש את הצעתו בהתאם לעיתים ניתן לתקוף את המכרז ואת ההכרזה על הזוכה בגין טענות שונות ועל עורך הדין המייצג להיות בקיא באופן שבו ניתן לתקוף את תוצאות המכרז.

ייצוג משפטים של מתמודדים במכרזים

ייצוג משפטים של מתמודדים במכרזים - לעיתים קרובות הגשת המכרז כרוכה בעבודה משפטית ומומלץ כי המציע יהיה מיוצג כבר בשלב הגשת הטפסים של ההצעה למכרז ע"י עורך דין מנוסה וזאת בכדי למנוע כשלים טכניים בהגשת ההצעה למכרז.

עורך דין מכרזים

עורך דין במכרזים - הינו עו"ד אשר יודע ומסוגל לייצג את הלקוח בכל שלבי המכרז מבחינת חוברת המכרז ותקיפתה במידת הצורך עוד טרם המכרז , עבור דרך ייצוג הלקוח בהגשת ההצעה ועד לתקיפת המכרז לאחר הכרזה על הזוכה.

לקבלת ייעוץ, מלא את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליך בהקדם:

שינוי גודל גופנים