עוד בחשבון מוגבל

קטגוריה

תת קטגוריה

צו מניעה- חשוב לדעת

צו מניעה להגבלה בחשבון בנק – חשוב לדעת:
מאז שנת 2005 ניכרת בישראל מגמה של הקשחת עמדות הבנקים בכל הנוגע לחריגה ממסגרות אשראי. עובדה זו, בשילוב גלי מיתון מקומיים וגלובליים, הביא לתופעה של גידול במספר חשבונות הבנק המוכרזים כמוגבלים.
חשבון בנק מוכרז כמוגבל כאשר נרשמות (לפחות) עשר המחאות (צ'קים) במהלך 12 חודשים אשר נותרות ללא כיסוי, דהיינו סכום היתרה בחשבון לא אפשר לבנק לכבד את ההמחאה כאשר ניסה המוטב (או מי שאליו הוסב הצ'ק) לפדותה.
במקרים כאלה הבנק מחויב להודיע לבעלי החשבון (תוך מתן התראה של 15 יום) על דבר הגבלתו וכן עליו לדווח על כך לבנק ישראל המנהל רישום הפתוח לעיון הקהל של כל חשבונות הבנק המוגבלים.

מדוע חשוב למנוע הגבלת חשבון בנק
למעשה המגבלה העיקרית על חשבון בנק מוגבל הוא חוסר האפשרות להמשיך לרשום המחאות (צ'קים) מחשבון זה. בעליו של חשבון מוגבל גם אינם יכולים לפתוח חשבון בנק חדש אחר שיוכל לשמש אותם כחשבון צ'קים (לא בבנק בו מתנהל החשבון המוגבל ולא בשום בנק אחר). למעט נושא ההמחאות, חשבון בנק מוגבל ימשיך לתפקד רגיל מבחינת שימוש בכרטיסי אשראי, הפקדות, משיכת מזומנים, תשלומי קבע וכו'.

חשבון בנק מוגבל עלול להסב נזק חמור לבעליו, להביא להקשחת עמדות מצד נושים, לתביעות מצד מי שלהם אינו יכול לשלם עוד באמצעות המחאות, לפתיחת תיקים בהוצאה לפועל ולהביאו אפילו עד לכדי פשיטת רגל.
את היקפם של הנזקים ארוכי הטווח, להם השלכות אפילו לאחר תום תקופת ההגבלה, שמשכה עלפי רוב שנה (ישנם מקרים של הגבלה חמורה שם הסנקציות חמורות יותר ומשך ההגבלה ארוך יותר), כגון נזק למוניטין, קשה לעמוד.
לפיכך ברורה החשיבות למצה כל אפשרות למנוע את הגבלת החשבון באמצעות צו מניעה להגבלה בחשבון בנק.

מתי וכיצד לפעול כדי למנוע הגבלת חשבון
כדי לקבל צו מניעה להגבלת חשבון בנק יש לפנות בהליך מוגדר אל בית משפט השלום בבקשה שייתן צו שכזה.
אם נתקבל צו המניעה בטרם הוכרז החשבון כמוגבל יידרש הבנק להימנע מלהגביל את החשבון עד קבלת החלטת בית המשפת בעניין, אם כבר החלה תקופת ההגבלה היא תוסר עד לסיום ההליכים.
חשוב מאוד לפנות בהקדם לעו"ד המתמחה בדיני בנקאות ואשר לו ניסיון בהשגת צו מניעת הגבלת חשבון בנק כדי לאפשר נקיטת כל האמצעים האפשריים למנוע את ההגבלה.

עילות לבקשת צו מניעה להגבלה בחשבון בנק
ברוב המקרים תיסוב בקשה לקבלת צו למניעת הגבלת חשבון בנק על דרישה להסיר המחאה/המחאות מסוימות ממניין אלה שהביאו להגבלה. כך למשל במקרה שהבנק טעה בכך שסירב לכבד את הצ'ק או שרושם הצ'ק רשאי היה לצפות שהבנק יכבד את הצ'ק לאור התחייבויות של הבנק כלפיו (למשל סיכומים אליהם הגיע עם מנהל הסניף).

צו מניעה להגבלת חשבון

להגבלת חשבון בנק עשויות להיות משמעויות מרחיקות לכת. הגבלת חשבון עלולה אפילו להביא עסק, או אדם פרטי, לכדי פשיטת רגל. 

משרד עורכי דין רענן גל ושות'  ממוחים בנושא טיפול בהגבלת חשבון בנק. כתבנו מאמר כדי להביא לכם מידע על האפשרות להשיג צו מניעה להגבלת חשבון.

צו מניעה להגבלת חשבון

מאז שנת 2007 אנו עדים להקשחה גוברת והולכת של מדיניות הבנקים בכל הנוגע למתן אשראי ללקוחותיהם. הסיבות המרכזיות להקשחת עמדות זו הן תקנות של בנק ישראל בדבר הגבלת מסגרת האשראי וגלי מיתון כלכלי הפוקדים את העולם בכלל ומשפיעים גם על הכלכלה בארצנו.

הקושי לחרוג ממסגרת האשראי שנקבעה בחשבון הבנק, בין אם מדובר בחשבון עסקי או פרטי, פירושו סיכוי גובר להגיע למצב של חשבון מוגבל.

השלכותיו האפשריות של חשבון מוגבל הן מרחיקות לכת ועלולות לגרום לקשיים חמורים בתפקודו השוטף של עסק, לפתיחת תיקים בהוצאה לפועל ואפילו עד כדי פשיטת רגל אישית או עסקית.

לאור ההשלכות כבדות המשקל הנ"ל חשוב לדעת כי לעיתים קרובות ניתן לפעול כנגד הכרזה על חשבון מוגבל, לעצור מבעוד מועד את הבנק מביצוע צעד כזה או, אם כבר בוצע, לקבל מבית המשפט צו מניעה להגבלת חשבון אשר יחייב את הבנק להסיר את ההגבלה.

במאמר זה נפרט על דרכים אפשריות לקבלת צו מניעה להגבלת חשבון.

מהו חשבון מוגבל

כאשר במהלך 12 חודשים נרשמו למשיכה מחשבון הבנק עשרה צ'קים (לפחות) אותם לא יכול היה הבנק לכבד (מפאת חריגה אסורה ממסגרת האשראי בחשבון) מחויב הבנק לסווגו כחשבון מוגבל.
הודעה בעניין זה תשלח לבעל החשבון / למיופה כוח בחשבון / למורשה החתימה בחשבון (כאשר מדובר בחברה).

ההגבלה תכנס לתוקפה מן המועד שציין הבנק בהודעתו (לא פחות מ 15 יום מרגע שליחת ההודעה) ותמשך עלפי רוב שנה אחת (יותר רק במקרים של חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות או חשבון מוגבל מיוחד).

משמעויותיו של חשבון מוגבל

חשבון מוגבל מערים קשיים רבים על בעליו. הגבלת החשבון מבשרת על הקשחת עמדות הבנק כלפי בעלי החשבון ולהביא לביטול מסגרות אשראי, דרישה לפירעון מיידי של הלוואות ועוד. אך לחשבון מוגבל משמעויות החורגות מן ההתנהלות אל מול הבנק.

הבנק מחויב לדווח על הגבלת חשבון לבנק ישראל אשר בתורו הופך מידע זה נגיש לכלל הציבור. לפיכך חשבון מוגבל פירושו פגיעה במוניטין על כל המשתמע ממנה. מסיבה זו עשויות להיות לחשבון בנק מוגבל השלכות ארוכות טווח שיורגשו גם לאחר תום תקופות ההגבלה.

כיצד לפעול כנגד הגבלת חשבון בנק

חשוב לזכור כי חשבון מוגבל פירושו בעיקר איסור משיכת צ'קים מחשבון זה ואיסור לפתוח חשבון צ'קים נוסף (באותו בנק או בכל בנק אחר). עם זאת אין מניעה להמשיך לפעול בחשבון בכל דרך אחרת כגון משיכת כסף מזומן ותשלום בכרטיס אשראי. כמו כן יכול בעל חשבון מוגבל להמשיך ולרשום צ'קים מחשבונות אחרים בבעלותו.

ברגע שנוכח בעל חשבון בנק כי במהלך החודשים האחרונים חזרו כבר חמישה צ'קים שרשם מומלץ שיפנה מייד לעו"ד המתמחה בדיני בנקאות. זאת על מנת לאפשר מיצוי כל אפשרות למניעת הגבלת החשבון או לפחות להיערך באופן המיטבי להמשך התנהלות כלכלית בתוך תקופת ההגבלה או עד שיתקבל צו מניעה להגבלת חשבון.

עילות לקבלת צו מניעה להגבלת חשבון בנק

החוק מסדיר הליך ערעור אותו יכול ליזום בעל חשבון מוגבל.

הערעור מוגש לבית משפט השלום וזה מוסמך לתת, בנסיבות המתאימות, צו מניעה להגבלת חשבון בנק. צו כזה מחייב את הבנק להימנע מהגבלת החשבון, אם טרם נכנסה ההגבלה לתוקפה, או להסיר את ההגבלה לפחות באופן זמני עד שיתבררו נקודות מסוימות בדיונים נוספים בפני בית המשפט (הליך שעשוי לקחת חודשים).

על פי רוב תבוסס בקשה למתן צו מניעה להגבלת חשבון על דרישה לגרוע מרשימת הצ'קים שחזרו ובגינם מוגבל החשבון. עילות אפשריות עשויות לקום כאשר הבנק טעה בסירובו לפרוע צ'ק, בנסיבות מסוימות כאשר מדובר בחשבון מעוקל, כאשר בעל החשבון רשאי היה להניח שהבנק יכבד את הצ'ק (למשל לאור הבטחה שקיבל ממנהל הסניף), כאשר בעל החשבון לא יכול היה לטפל בענייניו (למשל בגלל פציעה חמורה ופתאומית) ועוד.

עו"ד המתמחה בתחום דיני הבנקאות ידע לבדוק אם קיימת עילה המאפשרת הגשת בקשה למתן צו מניעה להגבלת חשבון. כדי לאפשר לעורך הדין למצות כל אפשרות ולמזער ככל הניתן את הנזק שעשוי לגרום חשבון מוגבל מומלץ לפנות לייעוץ מיד כשמתעורר חשש שהבנק יבקש להגביל את חשבוננו.


סיפורי הצלחה בתחום חשבון מוגבל

ארז – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

בן – לקוח ממליץ חשבון מוגבל

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

ליאת לקוחוה ממליצה – אזרחי מסחרי

יש לך מקרה? מלא/י את פרטיך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

לקבלת ייעוץ, מלא את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליך בהקדם:

שינוי גודל גופנים